ETPT_anim3

LATEST EPISODE

Ep. 39 – Treason Person!

This week, we discuss Treason, Whataboutism, Treason, Supreme Court Nominations, Treason, Sacha Baron Cohen, Treason, Election Security, Treason, Family Separation, Treason, the NRA, Treason and Impeachment.